REGULAMIN KONKURSU SOPOCIANIE 1945 – 1948

Regulamin konkursu „Sopocianie 1945 – 1948″ dostępny jest poniżej:

Regulamin konkursu „Sopocianie 1945 -1948”
§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą
„Sopocianie 1945 – 1948”

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Sopocianie 1945 -1948” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Muzeum Sopotu, z siedzibą w Sopocie przy ul. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, zwane dalej „Organizatorem Konkursu”
 2. Konkurs rozpoczyna się 24 maja i trwać będzie do 11 października 2013 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października 2013 roku.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. W Konkursie nie mogą brać udział osoby związane stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem.

§ 3
Cel Konkursu i tematyka prac

 1. Celem konkursu jest promowanie historii Sopotu, kształtowanie lokalnej tożsamości uczestników, inspirowanie do działalności twórczej i rozwijanie umiejętności literackich.
 2. Tematyka prac konkursowych (zwanych dalej „Utworem”) powinna być związana z życiorysem osoby lub osób mieszkających w Sopocie w okresie 1945 – 1948, np. utwór oparty na wywiadzie z członkiem rodziny.
 3. Forma literacka nadesłanej pracy jest dowolna.

§ 4
Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę w ramach Konkursu.
 2. Prace należy dostarczyć do dnia 11 października 2013 roku do siedziby Organizatora lub przesłać na adres: Muzeum Sopotu ul. Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot. We wszystkich przypadkach liczy się data dostarczenia pracy do Organizatora.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać Utwór w postaci wydruku oraz dołączyć Utwór na nośniku elektronicznym, z którego wydruk został wykonany. Zapis Utworu na nośniku elektronicznym winien być zapisany w formacie doc, docx lub pdf.
 4. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko uczestnika.
 5. Utwory nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, lub być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
 6. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W wypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 4 pkt 4 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
 7. Objętość Utworu nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie).
 8. W konkursie wezmą udział Utwory napisane w języku polskim.
 9. Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinien zawierać jedynie godło autora. W osobnej zamkniętej kopercie należy dołączyć do Utworu kartkę z danymi autora i godłem (tym samym, co na maszynopisie). Dane autora powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 października 2013 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
 11. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 października 2013 roku o godz. 13.00 w siedzibie Muzeum Sopotu.
 12. Nadesłane utwory będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  1. klasy 5 i 6 szkół podstawowych
  2. uczniowie w wieku gimnazjalnym
  3. uczniowie w wieku licealnym
 13. W konkursie przewidziano nagrody w każdej kategorii wiekowej- nagroda główna i dwa równorzędne wyróżnienia.
 14. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość redakcji językowej złożonych tekstów w razie ich publikacji.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.muzeumsopotu.pl
 2. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest Karolina Babicz – Kaczmarek, tel. 58 551 22 66, 609 680 774, karolina.muzeum@poczta.onet.pl
 3. Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.